Vlerrenpak

 

Deze tekst is een geïnspireerd op Jochen Schindler (Duits onderzoeker
Indo Europese taal en Proto Germaans) die in 1989 een markante vertaling
van een runentekst publiceerde, en de stelling poneerde dat runen veel ouder
zijn dan we vermoeden.
Mijn aandacht betrof niet alleen de stelling maar vooral de vertaalde tekst, een
gedicht dat enigszins begrijpelijk klinkt als je het luidop voorleest.
Wat ik u aanraad. (De tekst staat verderop in het artikel)
Verder zijn een verwijzing naar Wikipedia wat betreft het runenalfabet en een Nederlandstalige toelichting toegevoegd.

 

Taalgeschiedenis herschreven ?

 

De val van de vlerrenpak.

De datering van een volledige runentekst uit een scheepswrak in de Noordzee werpt een nieuw licht
op de ontwikkeling van de Indo-Europese talen én op de ontwikkeling van de Noord Europese volkeren
en hun runenschrift.
Bij proefboringen in de Noordzee is een oud scheepswrak gevonden. 
Experts dateren het op 850 tot 650 jaar voor onze tijdrekening. 
In het wrak dat nagenoeg geheel in tact bleek is in het ruim een eikenhouten plaat gevonden waarop
vage runentekens zichtbaar zijn.  Op deze plaat is een röntgen onderzoek toegepast, wat een nagenoeg volledig leesbare runentekst opleverde, die als het ware verschillende vroeger ontdekte tekstfragmenten aan elkaar naait.
Deze gehele tekst heet “Vlerrenpak”.  Het is een soort dierengedicht dat misschien thuis hoort in een dierenepos. 
Verderop is de volledige tekst met enkele voorlopige toelichtingen weergegeven.

Runen het oudste Europese alfabet ?

Waar aanvankelijk werd aangenomen dat de runen na de komst van de Romeinen zijn ontstaan,
gooit deze vondst de vroegere taal- en alfabettheorieën onderste boven. 
Deze tekst bewijst dat het runenschrift veel ouder is dan voorheen aangenomen. 
Ze is het tot nu toe oudste geschreven noord Europese tekstfragment.  Het plaatst het ontstaan van
het oergermaans en de runen in hetzelfde tijdvak als het ontstaan van het Grieks en het Griekse alfabet en
voor het ontstaan van het Latijn.  De ontdekking verklaart waarom andere oude tekstfragmenten
(die dikwijls delen van de Vlerrenpak bevatten) hoofdzakelijk in het Gotisch zijn geschreven. 
Want het Gotisch schrift wordt beschouwd als een mengeling van runen en het Griekse alfabet. 
Deze vondst positioneert de runen meer dan 700 jaar naar voor in de tijd.  Dit heeft een verklaring. 
De meeste teksten in runen werden op houten tabletten of voorwerpen gevonden, materie die
de tand des tijds niet goed doorstaat.  Later zijn de runen in steen gegrift, of op wapens en helmen. 
De “Vlerrenpak” bekrachtigt de stelling dat de inscriptie op de helm van Negau oorspronkelijk is,
en niet later aangebracht.  Deze Negau inscriptie lijkt trouwens erg op de runen op de eiken plaat en leunt ook qua taal sterk aan. 

Komt de tweede alfabet golf uit Anatolië?

Momenteel neemt men aan dat het letteralfabet in Egypte ontstaan is.  Uit de hiërogliefen werden die symbolen behouden die beginnen met de afzonderlijke medeklinkers uit een oude Semitische taal. 
Deze hiërogliefen zijn gestileerd en geëvolueerd tot een alfabet.  Hieruit is naast het Egyptische en Hebreeuwse, het Fenicisch en veel later het Grieks alfabet ontstaan.  De toevoeging van de klinkers komt uit het Grieks, waar klinkers nodig werden om Germaanse  namen weer te geven die alleen qua klinkers verschilden; een mogelijkheid waarover de runen reeds beschikten.  Want ook de oudste runen bevatten klinkers.   De datering van het runenschrift voor 500 van het begin van onze tijdrekening situeert het ontstaan in hetzelfde tijdvak als de oude beschavingen in Anatolië (Lydiers, Etrusken, Grieken). 
Het plaatst het gebruik van runen voor het uitwaaieren van Grieken en Etrusken in het middellandse zeegebied en voor het ontstaan van de Latijnse taalgroep.  Het runenschrift wordt hiermee even oud als de tweede alfabetgolf (Grieks).

Oergermaans naast het Keltisch ?

De gevonden tekst is niet in het Keltisch geschreven wel in een oergermaans dat aan de basis ligt van het Bourgondisch, het Gotisch, het Vandaals, het  Fries, het Frankisch en het Scandinavisch.  Met deze timing en kenmerken wordt het postulaat van een eigen "Proto Germaans": een Indo-Europese taal die aan de basis van dit oergermaans ligt, aannemelijk. 

Natuurdicht of deel van een epos ??

De levensomstandigheden waren 800 jaar voor onze tijdrekening gunstig. 
De uitspreiding van culturen vindt meestal in gunstige omstandigheden plaats. 
Toch blijft het verbazen dat zeevaarders in hun bekrompen vaartuig een houten plaat met een literaire inscriptie aan boord hadden.  Betreft het een algemeen bekende tekst?  Een verhaal dat wordt overgeleverd en een diepere betekenis bevat, of was het een rituele tekst? 
De voorlopige betekenis analyse brengt niets aan het licht, in tegendeel de Vlerrenpak presenteert zich als een gewoon eerder banaal vertelsel, tenzij de snobbels en de Vlerrenpak voor iets anders dan gewone dieren staan.

Hieronder de Vlerrenpak


Vlerrenpak

Grung
grung gorgel grung
zungs snobbels floes
ette gnappes harbe
baale harbe totter roes

dastering ovelarol blaroem
strunt dommels snobbels
wiermstraals itzwondels
naan du worreldoem

on sluungertor sloje vlerrenpak
glure snobbels an
ee badat schloerak grabbe
snobbels kries pan
vlerrenpak blaarre gak
risse snobbels vran

grwaa grwaa
bulke vlerrenpak ore brokken
sille wepes odra snobbels
wepes velet droves skokken

grung
snobbels gnappes kluke harbe
wur vlerrenpak ?
ad strukes soos
soos vale babbe
snobbels strus voos
ette gnappes harbe
baale harbe

snobbels marben i marben
argol
vlerrenpak gnor
moefesteek snobbels talle
tokken bak vlerrenpak
treppas treppas plet malle
snobbels treppas flok drak
bumpen i blaaien hettes
blak kleute vlerrenpak
olla snobbels blettes
grie

Grung
grung gorgel grung
zungs snobbels
ette gnappes harbe
baale harbe totter roes
vlerrenpak ni gnappe
vlerrenpak oes

 

 

Toelichting

Onomatopetische sfeergeluiden
Snobbels (grote steppevogel) grazen tot ze voldaan zijn

 

Bij het duister slapen ze in.
De zon gaat onder
en vertrekt naar de onderwereld.

 

De vlerrenpak (een wolf, een lynx of vos? )
gaat op jacht, ziet de snobbels en grijpt er een. De andere snobbels krijsen.  De jager verscheurt zijn prooi

 

Terwijl hij de prooi verscheurt
schreeuwt de vlerrenpak.  De andere snobbels treuren.

 

Later grazen de snobbels verder
en vragen zich af waar de rover is.
Die slaapt diep in het struikgewas.

 

Niets vermoedend grazen de snobbels verder.

 

De snobbels komen dichter en dichter bij.
Als de vlerrenpak snurkt
Vallen de snobbels hem  gezamenlijk aan. Ze vertrappelen  hem en gooien hem in een ravijn.

De vlerrenpak is dodelijk verwond.
De snobbels zijn blij

 

De snobbels grazen ongestoord
tot ze voldaan zijn.
De vlerrenpak niet.
Hij is dood.

 

In de euforie van de ontdekking van deze tekst en verdergaand  op deze vertaling deden en doen allerlei speculaties de ronde. De Vlerrenpak bevindt zich als het ware in een vacuum, het tijdsverloop tot de volgende tekstfragmenten is bijzonder groot, daarom blijft iedere veronderstelling speculatief.
Toch is onderstaande een interessante gedachte.

De eerste Reinaert? of de oerstrijd tussen de eerste mensen?

Sommigen zien in de tekst het kerndeel van een dierenepos, het oudste Europese dierenepos want deze tekst dateert van voor Aisopos. Anderen kijken veel verder in het verleden en vermoeden een sacrale tekst over de oerstrijd van de Neanderthaler, een hongerige en sterke carnivoor uit de ijstijd, tegen de Cro-Magnon, een georganiseerde jager/landbouwer die in het warmere klimaat gemakkelijker in zijn voedsel behoefte kon voorzien, en die door zijn groepsorganisatie de veel sterkere Neanderthaler kon verdringen en verslaan.
Aangezien Runen alloforisch zijn is het niet uitgesloten dat er een mythisch verhaal in de tekst verborgen zit. 
Momenteel is het te vroeg hierover zinnige uitspraken te doen.  Het onderzoek naar de vroeg alloforen staat nog in kinderschoenen.
Wat er ook van zij de Vlerrenpak heeft het taallandschap grondig dooreen geschud.

Het runenalfabet

De Vlerrenpak is ontcijferd met het "futhark" runen. Zie: Wikipedia Runen
Aan de traditionele alloforen is geen belang gehecht omdat niet bekend is of deze betekenis ten tijde van de Vlerrenpak geldig was. Bovenstaande Vlerrenpak is een min of meer letterlijke transcriptie met daarnaast een "een best mogelijke" toelichting.
Verder onderzoek heeft nog weinig nieuwe elementen kunnen toevoegen.

Voor meer over informatie rond dit thema klik hier

terug